Oferta

Stała obsługa prawna

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

W ramach stałej obsługi prawnej pracownicy Kancelarii zapoznają się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, a także ze szczególnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w danej branży.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.

Dodatkowo, w związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,

Prowadzenie poszczególnych spraw

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych polegające na prowadzeniu poszczególnych spraw zarówno w sporach pozasądowych jak i tych, w których Klienci zamierzają bądź wstąpili już na drogę sądową.

Usługa ta obejmuje:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych ze sprawą,
 • sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi.

Udzielanie doraźnej pomocy prawnej

Mając na uwadze, że Klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej a jedynie zależy im na doraźnej pomocy, Kancelaria świadczy również usługi polegające na udzieleniu jednorazowych porad prawnych lub realizacji jednorazowych zleceń.

Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych, jak również reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania, prowadząc sprawy odszkodowawcze,  wynikające z:

 • wypadków drogowych,
 • wypadków przy pracy,
 • umów ubezpieczeń,
 • czynów niedozwolonych,
 • niewykonania umów,
 • zdarzeń medycznych,

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego
w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy ścigania, w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach w tym również przed Sądem Najwyższym. Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby najbliższej),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji,
  utraconych zarobków i innych korzyści,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego
  lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej,
 • żądanie wypłaty z góry niezbędnej na koszty leczenia.